Algemene voorwaarden zakelijk | Krediet Service Center B.V.

1 februari 2024

Werkingssfeer

Alle betrekkingen tussen Bemiddelaar, hierna genoemd Krediet Service Center Zakelijk en aanvrager, hierna genoemd opdrachtgever zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

Dienstverlening

 • Krediet Service Center Zakelijk  zal bij de uitvoering van opdrachten van de opdrachtgever de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal daarbij naar beste vermogen met de belangen van de opdrachtgever rekening houden.
 • Krediet Service Center Zakelijk  verstrekt geen garanties met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte werkzaamheden tijdens het bemiddelingstraject. Op Krediet Service Center Zakelijk  rust een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

Inschakeling van derden

Krediet Service Center Zakelijk  is bevoegd om bij de uitvoering van opdrachten gebruik te maken van de diensten van derden. Krediet Service Center Zakelijk  is, onverminderd haar in deze voorwaarden uitgewerkte aansprakelijkheid voor eigen tekortkomingen, niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van die derden, indien zij aantoont dat zij bij de keuze van die derde de nodige zorgvuldigheid in acht heeft genomen.

Wijziging in de bevoegdheid van de opdrachtgever

Wijziging in de bevoegdheid van de opdrachtgever of van haar vertegenwoordigers of gemachtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in de openbare registers plaatsgevonden, tegenover Krediet Service Center Zakelijk  eerst van kracht zijn nadat zij daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

Overeenkomst Bemiddelingsvergoeding

De aan de opdrachtgever verzonden Overeenkomst Bemiddelingsvergoeding zal gelden als vastlegging van hetgeen tussen partijen is overeengekomen, tenzij de inhoud daarvan binnen acht dagen na datum verzending van die overeenkomst door de opdrachtgever schriftelijk is weerlegd.

Reclames

 • Reclames betreffende de door Krediet Service Center Zakelijk  in rekening gebrachte bedragen dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na datum van de betreffende declaratie schriftelijk door de opdrachtgever te zijn ingediend bij Krediet Service Center Zakelijk , bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt de gedeclareerde bedragen te hebben geaccepteerd.
 • Reclames ter zake de kwaliteit van de door Krediet Service Center Zakelijk  verrichte werkzaamheden dienen binnen veertien dagen na het moment van gehele of gedeeltelijke uitvoering dan wel nadat het gebrek had kunnen zijn waargenomen schriftelijk bij haar te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdracht geacht wordt correct te zijn uitgevoerd.
 • De datum van ontvangst van de reclame bij Krediet Service Center Zakelijk  is geldend voor de reclametermijn.
 • Reclames geven aan de opdrachtgever geen recht op verrekening, noch op opschorting van de betaling.

Betalingstermijn en verzuim

Ingeval opdrachtgever de door Krediet Service Center Zakelijk verzonden factuur niet binnen veertien dagen na factuurdatum heeft betaald, is door dit enkele feit, zonder dat er een nadere ingebrekestelling is vereist, de opdrachtgever in verzuim. Krediet Service Center Zakelijk  zal u normaliter nogmaals een sommatie en ingebrekestelling sturen als herinnering, maar Krediet Service Center Zakelijk is ook gerechtigd vanaf dat moment de vordering uit handen te geven van een incassobureau. De kosten van inschakeling van een incassobureau komen ook in zijn geheel voor rekening van opdrachtgever

Opschortingsrecht

 • In geval de opdrachtgever ten opzichte van Krediet Service Center Zakelijk  in verzuim is heeft laatstgenoemde het recht de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever het verzuim heeft hersteld.
 • Opdrachtgever is nimmer gerechtigd enige betalingsverplichting op te schorten dan wel te verrekenen.

Verminderde kredietwaardigheid van de opdrachtgever

Mocht Krediet Service Center Zakelijk  tijdens de looptijd van de aan haar verstrekte opdracht aanwijzingen ontvangen omtrent – gezien de omvang van de verstrekte opdracht – onvoldoende kredietwaardigheid zijdens opdrachtgever, dan heeft zij het recht de opdracht te beëindigen onverminderd de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van de reeds door Krediet Service Center Zakelijk  verrichte werkzaamheden.

Ontbinding overeenkomst

Krediet Service Center Zakelijk  heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst bij schriftelijke verklaring te ontbinden:

 • Indien de opdrachtgever tekort schiet en na een schriftelijke ingebrekestelling met een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming in verzuim blijft.
 • Indien opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling is verleend dan wel in staat van faillissement is verklaard dan wel wordt toegelaten tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen.
 • Indien er omstandigheden van gewichtige aard zijn waarbij van Krediet Service Center Zakelijk  niet kan worden gevergd de overeenkomst tot de einddatum voort te zetten.

Verplichtingen opdrachtgever

 • Opdrachtgever is verplicht alle voor de door Krediet Service Center Zakelijk  te verrichten werkzaamheden en derhalve voor een correcte uitvoering van de opdracht benodigde gegevens aan Krediet Service Center Zakelijk  te verstrekken.
 • Opdrachtgever garandeert dat alle door haar verstrekte informatie juist, volledig en actueel is.
 • Opdrachtgever vrijwaart Krediet Service Center Zakelijk  tegen alle aanspraken van derden jegens Krediet Service Center Zakelijk  ten gevolge van het niet volledig zijn van dan wel niet correct zijn van de door haar verstrekte dan wel niet verstrekte gegevens.
 • Krediet Service Center Zakelijk  heeft het recht de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in de overeenkomst en deze algemene voorwaarden verplichtingen heeft voldaan.
 • Opdrachtgever geeft toestemming aan de opdrachtnemer om de door hem verstrekte gegevens te delen met partijen waar de financiering wordt aangevraagd.

Aansprakelijkheid

 • Krediet Service Center Zakelijk  geeft geen garanties met betrekking tot het realiseren van (her)financieringen.
 • Krediet Service Center Zakelijk  is slechts aansprakelijk voor directe schade, indien deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van haar, dan wel haar leidinggevende(n).
 • Krediet Service Center Zakelijk  is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en bedrijfsschade.
 • De aansprakelijkheid van Krediet Service Center Zakelijk  is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar verzekeraar van beroepsaansprakelijkheid wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico.
 • Voor schade, waarvoor de door Krediet Service Center Zakelijk  afgesloten wettelijke aansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt, is de hoogte van de schadevergoeding beperkt tot de opdrachtsom.
 • Opdrachtgever vrijwaart Krediet Service Center Zakelijk  voor aanspraken van derden voortvloeiende uit de overeenkomst, uit welke hoofde dan ook.

Overmacht

 • Indien partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art 6:75 BW dan worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 • Als deze situatie zich voordoet, hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.

Geheimhouding

 • Krediet Service Center Zakelijk  is, behoudens verplichtingen die de wet hem oplegt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken.
 • Krediet Service Center Zakelijk  is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot de individuele cliënt, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

Auteursrechtelijke bescherming

 • Alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op door Krediet Service Center Zakelijk  uitgebrachte aanbiedingen, adviesplannen, alsmede de door haar vervaardigde of verstrekte berekeningen, beschrijvingen, modellen en dergelijke blijven bij haar berusten, ongeacht of voor de door Krediet Service Center Zakelijk  verrichte werkzaamheden kosten in rekening zijn gebracht.
 • De opdrachtgever staat er voor in dat de opgestelde stukken zoals aanbiedingen, adviesplannen, alsmede de door haar vervaardigde of verstrekte berekeningen, beschrijvingen, modellen en dergelijke – behoudens zaken ter uitvoering van de overeenkomst – niet anders dan met schriftelijke toestemming van Krediet Service Center Zakelijk  worden gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.

Elektronische communicatie

 • Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen partijen door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.
 • Opdrachtgever en Krediet Service Center Zakelijk  zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
 • Zowel opdrachtgever als Krediet Service Center Zakelijk  zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van deze risico’s.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op alle verhoudingen tussen Krediet Service Center Zakelijk  en de opdrachtgever zal uitsluitend Nederlands recht van toepassing zijn.
 • Alle geschillen met betrekking tot enige overeenkomst en of ter zake van de uitleg van deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.

Afwijkende bedingen

Bedingen afwijkende van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.